محورهای سمینار:
مواد و اجزاء سیستم‌های پیل سوختی
طراحی، ساخت و یکپارچه سازی پیل سوختی
مدلسازی و شبیه سازی پیل سوختی
فناوری پیل سوختی با تکیه بر دانش الکتروشیمی
فناوری پیل سوختی: ایمنی، آموزش، اقتصاد و توسعه پایدار
چالش‌ها و راهبردهای توسعه فناوری پیل سوختی