یازدهمین سمینار سمینار پیل سوختی ایران توسط پردیس شمال دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل با همکاری الکتروشیمی ایران در 21 اردیبهشت 1401 در پژوهشکده سیستمهای انرژی و پیل سوختی به صورت برخط برگزار می گردد. از اینرو از کلیه اساتید دانشگاه ها، محققین وپژوهشگران، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های شیمی،مهندسی شیمی، مواد، صنعتگران و سایر علاقه مندان به زمینه هایمختلف پیل سوختی، برای شرکت در این سمینار علمی دعوت به علمی آید تا ارسال مقالات و ثبت نام خود را در زمینه های مختلف محورهای سمینار ازطریق مراجعه به سایت سمینار انجام دهند.