کمیته اجرایی
دکتر محمد مهدی برزگری
دبیر کمیته علمی
هیات علمی
پست الکترونیکی: barzegari [at] mut.ac.ir
دکتر محمد سلیمانی
دبیر اجرایی
مسول پژوهشی
پست الکترونیکی: khorshidian [at] mut.ac.ir