آدرس:
فریدونکنار، بلوار شهید فدایی، خیابان مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده سیستم های انرژی و پیل سوختی

شماره ثابت:
01135671612

شماره پیام رسان واتساپ:
09373855548

ایمیل:
fccenter@mut.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.