اهداف سمینار

گردهمایی بزرگ اساتید، پژوهشگران، صنعتگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر علاقه مندان در زمینه های مختلف پیل سوختی در سطح کشور، ایجاد هم افزایی فعالیت های پژوهشی کشور در راستای بومی سازی و ارتقای پیل سوختی در کشور، ترویج تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مختلف پیل سوختی ، بهره گیری از دانش فنی، تبادل اطلاعات و تجارب بین متخصصین، پژوهشگران و صنعتگران عرصه پیل سوختی ، گسترش ارتباط مراکز دانشگاهی و پژوهشی با صنایع مرتبط  و...